Zhu xian id seller!

Sell Zhu Xian ID

lv 90 gui dao kosong id (got zhenxian weopen+7,newbie pack and also leopard ) RM200 onli

lv 90 he huan …1st is (+9 long hen,+8zhen xian shirt,+9 normal boots,duo qing huan 2+2,got ling hu,and also leopard,and money more than 500 gold,newbie card) Rm750 (nego)

lv 90 he huan … 2nd (+9 long hen , +8 shirt , +9 boots , turtle, ba dao,mroe than 1000 gold,newbie card) RM750(nego)

lv 90 tian yin …(shirt +8 weopen +8,newbie card) RM350(nego)

lv90 gui wang…(+9 shirt , weopen zhen xian +7,newbie card,more than 500 gold) RM400