Swine Flu - how human got infected

[attachment=0]35868336916.jpg[/attachment]

:mrgreen: :mrgreen:

yummy yummy…

O.O…=A=

.<

OAO…=A=""""""""""

wtf…kekkee…let me kiss yaaa…lol

waaaaaa pig…dont eat pig…

Tat’s what steak term call… served rare…

MUAKSSS…Piggy…