Lion doing a shuffle

https://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=geH5VWktPN8